بایگانی ماهانه: دسامبر 2009

باز جهان برای من است

. و باز هم جهان ازآن من است, جهانی پر از معنی, جهانی پر از زیبایی. این همان لحظه ی فراموشی بود, زمانی که نه آینده ای بود نه گذشته ای. زمانی که دیگر زمانی نبود.

نوشته‌شده در عمومی | 2 دیدگاه